PARP przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przekaże blisko 1,4 mld zł na rozwój kompetencji pracowniczych. Agencja jest jedną z dziewięciu instytucji, które podpisały porozumienie w sprawie dystrubcji środków z programu FERS.

FERS, czyli krajowy program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, realizowany będzie do 2029 r. Dzięki funduszom z programu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zrealizuje szereg projektów zorientowanych na wsparcie polskich przedsiębiorców.

W poniedziałek 9 stycznia 2023 r. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda podpisał z Prezesem PARP Dariuszem Budrowskim, porozumienie w sprawie wdrażania działań z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS). PARP jest jedną z dziewięciu instytucji, uczestniczących w systemie dystrybucji unijnych środków. Agencja będzie odpowiedzialna za działania w obszarze wsparcia dla przedsiębiorców – na które przeznaczono aż 1,37 mld zł.

FERS jest kontynuacją realizowanego dotychczas Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), a głównymi obszarami, na których się skupia są: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.

Środki, które będą w dyspozycji PARP przeznaczone zostaną na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Finansowane będą przede wszystkim usługi szkoleniowe i doradcze, kluczowe z punktu widzenia poszczególnych sektorów gospodarki. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z pomocy w dostosowywaniu się do coraz bardziej dynamicznych zmian na rynku pracy. Na szczególną uwagę będą mogły liczyć także firmy, które przechodzą okresowe trudności.

Największą część środków (35%) przewidziano na dofinasowanie usług rozwojowych, w zakresie wynikającym z rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji – łącznie prawie 465 mln złotych.

Potencjał i doświadczenie PARP zostaną także wykorzystane do wspierania rozwoju kompetencji opartych o gospodarkę nisko i zeroemisyjną, w tym gospodarkę o obiegu zamkniętym.

„Podpisane porozumienie to kolejny przełomowy krok dla rozwoju polskiej gospodarki. W ciągu minionych lat swojego funkcjonowania Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizowała szereg programów i zapewniła liczne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców, co pozwoliło firmom rosnąć i pozyskiwać nowe kompetencje. W ramach programu PO WER spożytkowaliśmy dotychczas 90 mln euro. Program FERS, będący jego kontynuacją, to ponad dwukrotnie większy budżet, a więc jeszcze więcej długofalowych korzyści dla polskiego, prężnie rozwijającego się biznesu. Już teraz zapraszamy przedstawicieli firm do zapoznawania się z planowanymi projektami,
a pierwsze konkursy zostaną ogłoszone w II kw. 2023 r.” – powiedział Dariusz Budrowski, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


FERS na rok 2023

W tym roku planowane jest uruchomienie następujących instrumentów z FERS (Priorytet I: „Lepsza Polityka dla Rozwoju Społecznego”):

 • Akademia HR (budżet konkursu 111 mln zł), skierowana do zespołów HR oraz menadżerów i kadry zarządczej MMŚP (bez samozatrudnionych). Jej celem jest przygotowanie pracodawcy do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie. Akademia wspierać będzie m.in. mierzenie się z wyzwaniami takimi jak: problem starzenia się społeczeństwa, zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy, zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, cyfryzacja, automatyzacja czy dostępność. Program realizowany będzie przy wsparciu operatorów, bezpośrednio odpowiedzianych za prowadzenie działań na rzecz przedsiębiorców.
 • Zielone kompetencje (budżet konkursu 89 mln zł), czyli wsparcie w zakresie niskiej/zerowej emisyjności lub gospodarki o obiegu zamkniętym. Działanie będzie mieć na celu upowszechnienie wiedzy na temat korzyści biznesowych wynikających ze stosowania rozwiązań wpisujących się w obszar zielonej ekonomii oraz metod budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwiązania zero- i niskoemisyjne w przedsiębiorstwach. Środki przeznaczone będą na szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców, którzy są na wstępnych etapie dojrzałości ekologicznej.
 • System Rad Sektorowych (budżet konkursu 105,4 mln zł), czyli kontynuacja monitorowania i identyfikacji potrzeb kompetencyjnych, zorientowana na 27 sektorów gospodarki. Sektorowe Rady ds. Kompetencji to inicjatywy oddolne, działające w układzie „branża dla branży”. Rady umożliwiają przedsiębiorcom oddziaływanie na usługi edukacyjne – na to, czego i jak uczą polskie szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe. W programie FERS przewidziano kontynuację tego rodzaju wsparcia dla poszczególnych branż, które zidentyfikują dzięki temu bieżące potrzeby kwalifikacyjno-zawodowe.
 • Działania na rzecz jakości usług świadczonych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) (budżet konkursu 35 mln zł), czyli wsparcie w zakresie pozyskania know-how niezbędnego do świadczenia nowych form usług. Będzie to jeden z pięciu konkursów realizowanych w ramach „Działań na rzecz jakości usług świadczonych w BUR oraz zwiększenie powiązania BUR z ZRK”. Ich celem jest poprawa jakości świadczonych usług rozwojowych, a projekt jest skierowany do dostawców tych usług, które są dofinansowane ze środków publicznych.
 • Dostępność szansą na rozwój (budżet konkursu 80 mln zł), czyli wsparcie w zakresie uniwersalnego projektowania produktów i usług oraz wdrażania technologii asystujących i kompensacyjnych. W ramach konkursu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać ze wsparcia szkoleniowego i doradczego, dzięki któremu będą mogli dostosować swoje produkty i usługi do potrzeb osób ze ograniczeniami funkcjonalnymi.
 • Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach (budżet działania 66 mln zł). Działanie pozwoli firmom z sektora MŚP na udział w szkoleniach i skorzystania z oferty doradczej w zakresie dostosowywania się do zmian gospodarczych lub w związku z okresowymi problemami w sprawnym prowadzeniu działalności biznesowej. Udział w programie zapewni przedsiębiorcom także indywidualną diagnozę kondycji swojej firmy oraz analizę bieżących potrzeb kompetencyjnych.

Plany na kolejne lata

W kolejnych latach program FERS obejmie także:

 • Działania związane ze wsparciem przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (budżet działania 464,3 mln zł). Ich celem będzie zapewnienie oferty wsparcia firm w zakresie zwiększania kwalifikacji i kompetencji pracowników w związku z pojawieniem się nowych potrzeb rozwojowych, określonych przez Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Działania będą realizowane wspólnie z operatorami poszczególnych branż. Głównie opierać się będą o możliwość odbycia szkoleń, kursów, czy uzyskania doradztwa za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.
 • Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) (budżet działania 75 mln zł). Środki na ten cel znajdą zastosowanie w szkoleniach i doradztwie, zorientowanych na dostosowanie rynku do wymogów dostępności produktów i usług dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pilotaż systemu Indywidualnych Kont Rozwojowych (IKR) (budżet działania 115 mln zł) to z kolei nowy kierunek wsparcia, skupiony na promowaniu idei uczenia się przez całe życie. Pozwoli on na emancypację pracowników w zakresie zarządzania swoimi kompetencjami. Przypisanie wsparcia do pracownika gwarantuje mu większą swobodę w procesie podejmowania decyzji rozwojowych, a udział finansowy pracodawcy pozwoli na uwzględnienie jego perspektywy w tym zakresie. W ramach konkursu planowane jest testowanie nowych pomysłów oraz wdrożenia pilotażowe proponowanych rozwiązań.
 • Monitorowanie i identyfikacja potrzeb kompetencyjnych i zawodowych na rynku pracy, w tym przy udziale rad sektorowych (budżet działania 46,1 mln zł). Środki przeznaczone zostaną na badania ogólne Bilansu Kapitału Ludzkiego oraz badania tematyczne w obszarach kluczowych dla efektywności rynku pracy (30 mln zł), a także na koordynację funkcjonowania systemu Rad Sektorowych (16,1 mln zł).
 • Rozwój Bazy Usług Rozwojowych oraz działania informacyjne promujące BUR i jej wykorzystanie (budżet działania 58,4 mln zł). Baza Usług Rozwojowych, największy w Polsce portal oferujący wysokiej jakości usługi szkoleniowe i doradcze, będzie rozszerzana o nowe funkcjonalności, odpowiadające potrzebom użytkowników, w celu zapewnienia oferty usług w BUR dla wszystkich dorosłych, planujących podnosić/rozwijać/nabyć kompetencje i umiejętności. Baza Usług Rozwojowych ponownie odegra kluczową rolę w systemie dystrybucji środków na usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw, będąc jedynym źródłem ofert szkoleniowo-doradczych dla strumienia środków płynących z 16 programów regionalnych. Tym razem jednak z oferty BUR korzystać będą nie tylko przedsiębiorstwa chcące podnieść kompetencje swoich pracowników, ale również osoby indywidualne.
 • Działania związane z systemowym wsparciem przedsiębiorców znajdujących się w okresowych trudnościach (budżet projektu 10 mln zł), polegające m.in. na szkoleniach doradców-mentorów wspierających firmy w trudnościach, animowaniu wspólnych działań na rzecz standaryzacji ich pracy oraz przygotowaniu merytorycznych opracowań dotyczących mentoringu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz