Wiceminister edukacji zapowiada przepisy dotyczące funkcjonowania Branżowych Centrów Umiejętności

Przygotowujemy przepisy, które pozwolą na funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności po okresie finansowania z Krajowego Planu Odbudowy tak, by organy prowadzące, w tym samorządy miały możliwość finansowania z zewnątrz – zapowiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Odpowiedziała tym samym na wątpliwości strony samorządowej, jak projekt BCU będzie finansowany w przyszłości.

Branżowe Centra Umiejętności to zupełnie nowa jednostka w systemie oświaty. To ośrodki, które łączą poszczególne branże, pracodawców, szkoły i uczelnie. Przez pierwsze trzy lata projekt ma być finansowany w ramach projektu wpisanego do Krajowego Planu Odbudowy; na stworzenie 120 takich centrów przeznaczono 1,4 mld zł.

Strona samorządowa w KWRiST pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji Prawa oświatowego, który określa miejsce i rolę BCU w systemie edukacji.

Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej zastrzegł jednak, że choć projekt zyskuje opinię pozytywną, to samorządy „niepokoi funkcjonowanie Branżowych Centrów Umiejętności w przyszłości”, po okresie finansowania przewidzianym z KPO.

„Prosimy też o monitorowanie procesu wdrażania budowy tych centrów i będziemy prosili o to, by w przyszłości zagwarantować możliwość kontynuacji tego przedsięwzięcia po okresie wdrażania w ramach KPO” – mówił Wójcik.

Wiceszefowa MEiN Marzena Machałek zapewniła, że resort przygotowuje przepisy, które pozwolą na funkcjonowanie centrów po okresie zapisanym w projekcie.

„Tak, żeby z jednej strony zapewnić stabilne finansowanie, a z drugiej też stworzyć mechanizmy do tego, by organy prowadzące, a to może być branża, może być samorząd, mogły dofinansowanie z zewnątrz mieć” – odpowiedziała Machałek.

Przypomniała, że do końca 2023 r. przewiduje się utworzenie co najmniej 20 BCU, a kolejnych 100 do końca 2024 r.

Konkurs w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na utworzenie 120 nowoczesnych Branżowych Centrów Umiejętności przeprowadziła, działająca na zlecenie resortu edukacji i nauki, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Pierwszy nabór trwał od 15 października do 16 grudnia 2022 r. Zgłoszono 90 wniosków, z których po ocenie formalnej i merytorycznej dofinansowanie na łączną kwotę blisko 700 mln zł przyznano 60 z nich. Drugi nabór trwał od 3 lutego do 3 kwietnia br. i obejmował 65 dziedzin. Zgłoszono 42 wnioski, które obecnie podlegają ocenie formalnej. Planowany jest również trzeci nabór wniosków.

Branżowe Centra Umiejętności mają mieć charakter przekrojowy i uzupełnić istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.

BCU tworzone przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego będą się specjalizowały w danej dziedzinie gospodarki. Mają stać się ę zaawansowanymi technologicznie i ukierunkowanymi branżowo placówkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w zakresie danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, doktoranci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

Wśród 120 dziedzin, w których powstaną centra, znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

BCU będą prowadziły 4 rodzaje działalności:

  • edukacyjno-szkoleniową, m.in. w postaci: branżowych szkoleń zawodowych dla uczniów i studentów, firmowanych i certyfikowanych przez branżę, dotyczących najbardziej aktualnych rozwiązań w danej dziedzinie, przygotowania nowych kwalifikacji sektorowych dla osób dorosłych zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji lub przekwalifikowaniem się, kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej, egzaminów zawodowych i egzaminów prowadzących do potwierdzenia kwalifikacji sektorowych, szkoleń branżowych dla nauczycieli zawodu;
  • wspierającą współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami;
  • innowacyjno-rozwojową, upowszechniającą wiedzę, innowacje i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową;
  • wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Author: Blogiant

Dodaj komentarz