Krótko o rodzajach zezwoleń na pracę w Polsce

Do wyboru dostępne są następujące typy:

 • Zezwolenie na pracę typu A – dla cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP na podstawie umowy z firmą, organizacją lub osobą fizyczną mającą siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce.
 • Zezwolenie na pracę typu B – dla cudzoziemców wykonujących pracę na stanowisku kierownika spółki prawnej zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców lub w formie spółki kapitałowej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę typu C – dla cudzoziemców wykonujących pracę w firmie zagranicznej i delegowanych na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym. Może to być oddział lub zakład przedsiębiorstwa zagranicznego lub organizacje stowarzyszone (w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.) z pracodawcą zagranicznym.
 • Zezwolenie na pracę typu D – dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego na terytorium RP oddziału, zakładu lub innej zorganizowanej działalności, delegowanych na to terytorium w celu wykonywania usług czasowych i jednorazowych (np. wywóz usług).
 • Zezwolenie na pracę typu E – dla cudzoziemców wykonujących pracę u pracodawcy zagranicznego, a następnie delegowanych na terytorium RP na okres dłuższy niż 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w celu innym niż wskazany w typach B, C, D.

Z różnego rodzaju wyjaśnieniami na stronach rządowych i komercyjnych, ten temat jest trudny do zrozumienia. Dlatego, aby nie tracić czasu i pieniędzy, lepiej przynajmniej skonsultować się lub zamówić pełen zestaw usług, aby nie zostać odrzuconym przez urząd. Można to zrobić na przykład na stronie internetowej Biura MAGFIN.

Koszty zezwolenia na pracę:

 • 50 zł – przy zatrudnieniu na okres krótszy niż 3 miesiące.
 • 100 zł – za okres zatrudnienia powyżej 3 miesięcy.
 • 200 zł – Jeżeli cudzoziemiec jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej (dotyczy zezwolenia na pracę typ D).

OPŁATA ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU nie podlega zwrotowi.

Przypadki, w których możesz zażądać zwrotu pieniędzy:

 • dokonywanie większej liczby płatności związanych z cudzoziemcem niż liczba wniosków wpływających do Urzędu,
 • wniosek nie został złożony w Urzędzie.

Gdzie mogę się zgłosić?

 • W przypadku zezwoleń typu A i B zezwolenie na pracę wydaje siedziba podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania;
 • W przypadku zezwolenia typu C zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę podmiotu cudzoziemca;
 • W przypadku zezwolenia typu D zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu odpowiedzialnego za świadczenie usług, a jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – cudzoziemiec przebywa na terytorium RP Główne miejsce pracy na terytorium;
 • W przypadku zezwolenia typu E zezwolenie na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy cudzoziemca na terytorium RP.

Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli:

 • Zawód, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę lub rodzaj powierzonej mu pracy znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, których nie trzeba uwzględniać przy wydaniu zezwolenia na pracę przez podmiot odpowiedzialny za powierzenie wykonywania pracy do cudzoziemca lub korzystając z głównego miejsca wykonywania pracy, miejsca lub zamieszkania pracodawcy Starosta wyznaczony przez wojewodę właściwego ze względu na właściwość miejscowego starosty;
 • Wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na to samo stanowisko;
 • Brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.

Pamiętaj

O zezwolenie na pracę wnioskuje pracodawca i zezwolenie to dotyczy jedynie pracy u tego konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Wydania nowego zezwolenia na pracę nie wymaga:

 • Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy albo przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, przeniesienie zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę albo zamiana umowa o pracę umowy cywilnoprawne;
 • powierzenia cudzoziemcowi pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okres nieprzekraczający 30 dni w roku kalendarzowym, jeżeli spełnione są inne warunki (art. 88d);
 • Zgodnie z ustawą z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach ochrony zatrudnienia lub ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o skróceniu czasu pracy w walce z COVID-19, innymi chorobami zakaźnymi i wynikającymi z nich sytuacjami kryzysowymi.

https://www.facebook.com/100002857070054/videos/686823065790627/

Author: Blogiant

Dodaj komentarz