Mary Kay podkreśla starania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości kobiet na całym świecie za pomocą istotnych partnerstw

W dowód uznania Dnia Przedsiębiorczości Kobiet Mary Kay przedstawia informacje na temat partnerstw nawiązanych z podmiotami zewnętrznymi oraz współpracy na rzecz wykorzystania pełni potencjału kobiet w przedsiębiorczości na całym świecie.

DALLAS–(BUSINESS WIRE)– Mary Kay Inc., znana ze swojego zaangażowania na rzecz wzmacniania pozycji ekonomicznej kobiet i równouprawnienia płci, świętuje Dzień Przedsiębiorczości Kobiet, potwierdzając swoje globalne zobowiązanie na rzecz przedsiębiorczych kobiet w drodze zewnętrznych działań i partnerstw ukierunkowanych na wspieranie i rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005731/pl/

Jako firma prowadząca działalność w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, obecna niemal w 35 krajach, Mary Kay od 60 lat wzmacnia pozycję kobiet i wspiera ich aspiracje w dziedzinie przedsiębiorczości. Firma współpracuje z podmiotami przyczyniającymi się do zmian w drodze istotnych partnerstw na całym świecie, pragnąc wspierać eliminowanie barier dla wzmacniania pozycji ekonomicznej kobiet oraz przyspieszyć integrację kobiet w ekosystemie przedsiębiorczości.

Potencjał przedsiębiorczości kobiet pod względem wartości i powiązane wyzwania

Lepsza integracja ekonomiczna kobiet przyczynia się do rozwoju rodzin, wzmacniania społeczności i zwiększania odporności społeczeństwa. Z danych wynika, że kobiety zwykle ponownie inwestują nawet 90% uzyskanych dochodów w swoje rodziny i lokalne społeczności [1]. Badania wykazały również, że przedsiębiorstwa należące do kobiet, pomimo nieproporcjonalnego wpływu, jaki wywiera na nie pogorszenie koniunktury gospodarczej, są odporne, sprawne i zrównoważone [2]. Przedsiębiorstwa należące do kobiet często reagują na kryzysy za pomocą innowacji zapewniających rozwiązania dla najpilniejszych światowych problemów, takich jak zmiana klimatu i utrata różnorodności biologicznej.

Pomimo dowodów na istnienie efektu mnożnikowego przedsiębiorczości kobiet nadal stają one w obliczu barier w biznesie na całym świecie, wynikających z nierówności pod względem dostępu do środków finansowych, kształcenia zawodowego, włączenia w globalnym łańcuchu wartości i dostępu do rynków w zakresie oferowanych przez nie produktów i usług. Z tymi barierami wiążą się również nierówne prawa. W raporcie „Women, Business and the Law” („Kobiety, Biznes i Prawo”) na 2022 r. wskazano, że niemal 2,4 mld kobiet w wieku produkcyjnym nadal nie może korzystać z tych samych praw ekonomicznych co mężczyźni [3].

Doświadczane przez kobiety wyzwania są tak ogromne, że w raporcie „Global Gender Gap Report” (globalny raport na temat różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn) na 2022 r. wskazano, iż wyeliminowanie luki między kobietami i mężczyznami pod względem uczestnictwa w procesach gospodarczych i dostępnych możliwości zajmie aż 151 lat [4].

Wykluczenie kobiet z ekosystemu przedsiębiorczości oznacza, że firmy i inwestorzy tracą ogromną okazję do inwestycji. Przykładowo, w Europie badania wykazały, że choć kobiety mają do dyspozycji połowę kapitału inwestycyjnego dostępnego dla mężczyzn, ich firmy osiągają dwa razy większe dochody w przeliczeniu na każdy dolar dokonanych inwestycji [5].

Zgodnie ze swoją misją wzbogacania życia kobiet Mary Kay i jej partnerzy koncentrują się na rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet oraz wspieraniu kobiet, które prowadzą już działalność gospodarczą lub mają taki zamiar, niezależnie od ich miejsca zamieszkania.

Uznając, że upodmiotowienie kobiet i równouprawnienie płci stanowią zasadnicze czynniki umożliwiające i przyspieszające osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, 10-letnia strategia Mary Kay na rzecz zrównoważonego rozwoju zapoczątkowana w 2021 r. – Wzbogacenie życia dzisiaj na rzecz zrównoważonego jutra – bazuje na solidnym ukierunkowaniu na równouprawnienie płci i kluczowym zobowiązaniu na rzecz upodmiotowienia 5 milionów kobiet na świecie do 2030 r. za pomocą istotnych inicjatyw i partnerstw. Wspieranie udziału kobiet w procesach gospodarczych nie tylko przynosi korzyści dla zrównoważonego wzrostu, ale również zapewnia, aby nikt nie pozostał w tyle – co stanowi nadrzędną zasadę agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

„Czerpiąc inspirację z naszej misji jako firmy działającej w obszarze rozwoju przedsiębiorczości założonej przez kobietę na rzecz kobiet, wierzymy, że musimy inwestować w kobiety i dążyć do ich upodmiotowienia, aby zapewnić pełnię korzyści płynących z ich uczestnictwa w procesach ekonomicznych nie tylko dla gospodarki, ale również dla całego społeczeństwa. Zmieniamy otoczenie dla przedsiębiorczych kobiet, eliminując doświadczane przez nie bariery w drodze kluczowych partnerstw mających na celu zmianę obecnego stanu rzeczy” – powiedziała Deborah Gibbins, dyrektor operacyjna Mary Kay Inc.

Istotne bieżące partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet na całym świecie obejmują m.in. następujące inicjatywy:

• Projekt „SDG Pilot Village” w Chinach – ukierunkowany na kobiety projekt rozwojowy mający na celu ograniczenie ubóstwa

– Uznając, że poprawa życia kobiet zamieszkujących obszary wiejskie ma zasadnicze znaczenie dla walki z ubóstwem i osiągnięcia zrównoważonego rozwoju, w 2017 r. z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Chinach oraz Mary Kay we współpracy z rządem Chin, sektorem publicznym i partnerami z organizacji pozarządowych powstał projekt „SDG Pilot Village” w miejscowości Waipula położonej w chińskiej prowincji Junnan [6]. Wspólny projekt umożliwił wyeliminowanie barier dla przedsiębiorczości kobiet dzięki zapewnieniu ochrony socjalnej i stworzeniu zielonych możliwości biznesowych wspieranych wysiłkami na rzecz zwiększenia przywództwa kobiet na forach decyzyjnych lokalnej społeczności.

– W wyniku tego skoncentrowanego na aspekcie płci projektu (etap I: 2017-2021):

1) lokalny wskaźnik ubóstwa w miejscowości spadł z 28% w 2017 r. do 0% w 2020 roku;

2) szkolenia i działania na rzecz budowania zdolności umożliwiły wydostanie się z ubóstwa 60 gospodarstw domowych i 193 osób żyjących poniżej progu ubóstwa do 2020 roku;

3) 210 sezonowych pracowników migrujących i 120 długoterminowych pracowników migrujących, z których większość stanowiły kobiety, mogło powrócić do domów, zyskując zatrudnienie lub możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej oraz ponownego zjednoczenia z dziećmi i rodziną;

4) 607 miejscowych kobiet znalazło zatrudnienie i zwiększyło poziom dochodów, a niektóre objęły wiodące role w lokalnej społeczności, angażując się w rady mieszkańców miejscowości i stając na czele biznesów z lokalnej branży turystyczno-hotelarskiej oraz sektora sztuki;

5) Dochód na jednego mieszkańca wzrósł do 14 128 RMB / 2107 USD w 2021 roku;

6) Projekt umożliwił realizację 12 z 17 celów zrównoważonego rozwoju.

• Inicjatywa „WE Empower UN SDG Challenge” – wsparcie przedsiębiorczych kobiet działających na rzecz społeczeństwa

– Od 2019 r. Mary Kay jest głównym partnerem inicjatywy WE Empower UN SDG Challenge. Jest ona współprowadzona przez Vital Voices oraz Laboratorium na rzecz Przyszłości na Świecie działające przy Uniwersytecie Stanu Arizona jako doroczny konkurs wyróżniający 5 przedsiębiorczych kobiet realizujących cele zrównoważonego rozwoju w swoich społecznościach, którego laureatki zyskują sesje szkoleniowe w celu budowania zdolności oraz możliwości nawiązania kontaktu z ekspertami biznesowymi z całego świata.

• Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet

– W 2019 r. we współpracy z 6 agencjami ONZ Mary Kay zapoczątkowała inicjatywę Akcelerator Przedsiębiorczości Kobiet (WEA), mając na celu stworzenie wspierającego ekosystemu w służbie przedsiębiorczych kobiet.

– W skład WEA wchodzi następujących 6 agencji ONZ: Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), Międzynarodowe Centrum Handlu (ITC), Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU), inicjatywa Global Compact (UNGC), Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz jednostka UN Women.

Najważniejsze osiągnięcia akceleratora przedsiębiorczości kobiet obejmują między innymi:

• Rozwój polityki w dziedzinie przedsiębiorczości w Meksyku i Brazylii

– W latach 2020-2021 w ramach wsparcia inicjatywy WEA MOP przeprowadziła i opublikowała ocenę Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (WED) w zakresie warunków politycznych mających wpływ na przedsiębiorczość kobiet, z naciskiem na sektory handlu i przemysłu w stolicy Meksyku. Ocena obejmowała szereg 19 zaleceń umożliwiających działania w celu wyeliminowania różnic w traktowaniu przedsiębiorczych kobiet na szczeblu instytucjonalnym. W Brazylii MOP podjęła współpracę z Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Narodową Służbą ds. Kształcenia Zawodowego) (SENAI) w celu wsparcia rozwoju przedsiębiorczości wśród kobiet za pomocą szeregu kampanii komunikacyjnych i popularyzacyjnych, warsztatów w celu budowania zdolności i różnych wydarzeń.

• Debiut Światowej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet

– W 2021 r. w ramach pierwszej Światowej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet pod przewodnictwem UN Women przy wsparciu ze strony Mary Kay odbyły się intensywne sesje szkoleniowe w całym regionie Europy i Azji Środkowej (ECA) w celu rozwoju potencjału przedsiębiorczych kobiet pod względem pozyskiwania inwestycji. Sesje zakończyły się finałową galą ofert dla inwestorów, która odbyła się w kwietniu 2022 r. Podczas gali 25 kobiet-przedsiębiorców z 9 krajów (Turcja, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kazachstan, Kosowo, Kirgistan, Macedonia Północna, Mołdawia i Serbia) zaprezentowało swoje przedsiębiorstwa typu start-up znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju oraz opracowane biznesplany w celu wyeliminowania jednego z największych wyzwań uniemożliwiających kobietom-przedsiębiorcom rozwój prowadzonej działalności, czyli trudności w dostępie do finansowania. Po prezentacjach inwestorzy zaoferowali kobietom wsparcie finansowe, mentoring i możliwości nawiązywania kontaktów, aby przyczynić się do rozwoju ich działalności.

– W tym miesiącu podczas drugiej stacjonarnej Światowej Wystawy Przedsiębiorczych Kobiet, we współpracy z PricewaterhouseCoopers, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Yildiz Holding, w ramach Akceleratora Przedsiębiorczości Kobiet i przy wsparciu Mary Kay, kobiety-przedsiębiorcy spotkały się z partnerami biznesowymi w celu mobilizacji i podjęcia konkretnych działań na rzecz wsparcia otoczenia sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości wśród kobiet.

• Rozwój umiejętności biznesowych dla obecnych i aspirujących przedsiębiorców

– Pierwszy bezpłatny program online Entrepreneurship Certificate Programme opracowany przez ITC SheTrades w ramach wsparcia WEA zadebiutował w styczniu 2022 r. Wspierany przez Mary Kay, elektroniczny program szkoleniowy składający się z 27 modułów omawia 7 kluczowych etapów procesu przedsiębiorczego.. Program jest dostępny w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim, a wkrótce zostanie udostępniony również w języku arabskim, rosyjskim i chińskim. Obejmuje 200 materiałów wideo i ma na celu szkolenie obecnych i aspirujących przedsiębiorców w zakresie umiejętności niezbędnych do opracowania i założenia działalności. Uczestnicy uczą się kultury przedsiębiorczości, opracowują pomysły na własną działalność i poznają techniki ich realizacji, przygotowują model biznesowy, opracowują prezentację swojej działalności, określają źródła finansowania, znajdują odpowiednich partnerów i mentorów oraz tworzą swoje zespoły.

– W 2022 r. ITU opracował projekt mający na celu wyeliminowanie różnic między kobietami a mężczyznami pod względem umiejętności cyfrowych, zapewniając kobietom i dziewczętom dostęp do bezpłatnych modułów szkoleniowych wysokiej jakości, niezbędnych do rozwoju w ramach gospodarki cyfrowej. Wdrażana na przestrzeni 2023 r. inicjatywa zostanie przetłumaczona na wiele języków. Wspierane przez Mary Kay przedsięwzięcie obejmuje 17 modułów online, w tym ogólne szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych dla aspirujących i doświadczonych kobiet-przedsiębiorców; szkolenie w zakresie umiejętności cyfrowych dla kobiet przedsiębiorców z branży tekstylnej i odzieżowej oraz szkolenie w zakresie umiejętności kierowniczych dla kobiet-przedsiębiorców w branży technologicznej. Moduły szkoleniowe zapewniają kompleksowe szkolenie zawodowe wszystkim przedsiębiorczym kobietom, niezależnie od ich lokalizacji lub specyfiki prowadzonej przez nie działalności.

• Publikacja światowej broszury propagującej ideę udzielania zamówień z uwzględnieniem aspektu płci (GRP), dotyczącej zaangażowania sektora prywatnego w tę inicjatywę

– W 2022 r. w ramach wsparcia WEA organizacja UN Women opublikowała broszurę propagującą zatytułowaną Procurement’s Strategic Value. Why gender-responsive procurement makes business sense („Wartość strategiczna udzielania zamówień. Dlaczego udzielanie zamówień z uwzględnieniem aspektu płci ma sens”), w której znalazła się przedmowa autorstwa Deb Gibbins, dyrektor operacyjnej Mary Kay. Broszura podkreśla fakt, że gospodarki zyskują więcej okazji do rozwoju i zwiększania odporności na kryzysy, gdy kobiety i mężczyźni cieszą się równymi prawami. Zaprezentowano w niej również przekonujące dowody korzyści płynących ze wzmacniania udziału kobiet w łańcuchach dostaw sektora prywatnego w celu osiągnięcia włączającego wzrostu i zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzono zarazem szeroko zakrojone konsultacje z 374 zainteresowanymi stronami w celu stworzenia bazy merytorycznej przemawiającej za wdrożeniem GRP w przedsiębiorstwach.

• Zapoczątkowanie Konkursu Innowacyjności w celu stworzenia ekosystemu cyfrowego zapewniającego lepszą integrację aspektu płci

– Przy wsparciu Mary Kay w przyszłym miesiącu ITU zorganizuje otwarty konkurs poświęcony innowacyjności, w ramach którego panel ekspertów wybierze 10 najlepszych praktyk i rozwiązań cyfrowych przyczyniających się do stworzenia bardziej integracyjnego ekosystemu pod względem płci dla startupów i przedsiębiorstw typu scaleup, aby wyeliminować liczne bariery dla kobiet-przedsiębiorców w branży rozwoju technologii. Laureaci zyskają dostęp do Programu Ekosystemu Innowacji Cyfrowych, który zapewni im szkolenia w dziedzinie budowania zdolności oraz specjalistyczny mentoring.

Informacje o Mary Kay

Mary Kay Ash, jedna z pierwszych kobiet, której udało się rozbić tzw. szklany sufit, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną w 1963 r. w jednym celu: aby wzbogacać życie kobiet. Z tego marzenia powstała firma warta miliardy dolarów, współpracująca z milionami niezależnych konsultantek i konsultantów w prawie 40 krajach. Jako firma nastawiona na rozwój przedsiębiorczości, Mary Kay działa na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet poprzez edukację, mentoring, wsparcie, networking i innowacje. Firma Mary Kay inwestuje w badania naukowe, które pozwalają na opracowywanie i produkcję nowoczesnych kosmetyków do pielęgnacji skóry, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay wierzy, że wzbogacając życie kobiet dzisiaj, można kreować zrównoważone jutro. W tym celu współpracuje z organizacjami z całego świata, skupiając się na dążeniach do doskonałości w biznesie, wspieraniu badań nad nowotworami, promowaniu równości płci, pomocy ofiarom przemocy domowej, upiększaniu naszego otoczenia i zachęcaniu dzieci do realizacji swoich marzeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com oraz śledząc profile społecznościowe na Facebooku, Instagramie, LinkedIn oraz Twitterze.

[1] Harvard Business Review. 2013. „The Global Rise of Female Entrepreneurs” (Wzrost liczby przedsiębiorczych kobiet na całym świecie).

2] BNP Paribas Wealth Management. 2020. „2020 Global Entrepreneur Report” (Globalny raport na temat przedsiębiorczości 2020). Zgodnie z raportem na 2020 r. 54% kobiet-przedsiębiorców wskazało, że oprócz poziomu dochodów ograniczenie śladu węglowego prowadzonej przez nie działalności stanowi najważniejszy miernik sukcesu w zakresie dokonywanych inwestycji, w porównaniu z zaledwie 41% mężczyzn.

[3] Bank Światowy. 2022. „Women, Business and the Law 2022” (Kobiety, biznes i prawo 2022).

[4] Światowe Forum Ekonomiczne. 2022. „Global Gender Gap Report 2022” (Globalny raport na temat różnic w traktowaniu kobiet i mężczyzn na 2022 r.).

[5] Europejski Bank Inwestycyjny. 2020. „Funding women entrepreneurs: How to empower growth” (Finansowanie przedsiębiorczych kobiet: jak wspierać wzrost).

[6] Do grona partnerów należą: Fundacja na rzecz Rozwoju Kobiet w Chinach, Chińskie Międzynarodowe Centrum Wymiany Gospodarczej i Technicznej, Federacja Kobiet Prowincji Junnan i samorząd okręgu administracyjnego Yongren.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221122005731/pl/

Źródło: Mary Kay Inc.

KONTAKT:

Mary Kay Inc., Dział Komunikacji Korporacyjnej

marykay.com/newsroom

tel. 972.687.5332

e-mail: media@mkcorp.com

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz