Rimini Street wybrana jako dostawca wszelkich usług w zakresie aplikacji, baz danych, usług zarządzanych i specjalistycznych w celu obsługi brytyjskiego systemu ramowego G-Cloud 13

Organizacje z brytyjskiego sektora publicznego mogą zyskać natychmiastowe oszczędności w zakresie rocznych opłat za usługi wsparcia dla produktów Oracle i SAP i zaoszczędzić nawet 90% łącznych kosztów wsparcia, umożliwiając optymalizację, rozwój i przekształcenie usług świadczonych na rzecz obywateli.

LAS VEGAS– BUSINESS WIRE) — Rimini Street,Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca produktów i usług z dziedziny oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosił dzisiaj, że został wybrany dostawcą usług w zakresie ramowego systemu G-Cloud 13 brytyjskiej agencji Crown Commercial Service. Dzięki G-Cloud 13 organizacje z brytyjskiego sektora publicznego zyskają wachlarz aplikacji, baz danych, usług zarządzanych i specjalistycznych Rimini Street w celu usprawnienia, wsparcia, ochrony, zapewnienia łączności i monitorowania swojego firmowego oprogramowania użytkowego, osiągając przy tym istotne oszczędności, które mogą przyczynić się do poprawy usług świadczonych na rzecz obywateli.

Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005335/pl/

CrownCommercialService wspiera sektor publiczny, pomagając mu w osiąganiu maksymalnej wartości handlowej na etapie udzielania zamówień na wspólne towary i usługi. W okresie 2021/22 agencja CCS pomogła sektorowi publicznemu w osiągnięciu zysków handlowych w wysokości 2,8 mld funtów brytyjskich, wspierając tym samym światowej klasy usługi publiczne zapewniające optymalne korzyści podatnikom.

„Ogromnie cieszymy się z wyboru naszej firmy jako dostawcy usług w ramach systemu G-Cloud 13, ponieważ współpracujemy już z szeregiem organów administracji na szczeblu lokalnym i centralnym, mając na celu generowanie wysokiej wartości dla sektora publicznego – powiedziała Emmanuelle Hose, wiceprezes grupy i dyrektor generalna Rimini Street dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. – Nasze usługi i podejście o udowodnionej skuteczności zapewniają klientom wiele korzyści: nie tylko znaczne oszczędności i wysoce responsywne usługi świadczone przez stale powiększające się grono inżynierów znajdujących się zarówno na terenie Zjednoczonego Królestwa, jak i na całym świecie, ale również możliwość przeznaczenia cennych, a zarazem ograniczonych zasobów na realizację inicjatyw związanych z transformacją. W świetle utrzymujących się wyzwań gospodarczych Rimini Street może być kluczowym partnerem strategicznym, mając na uwadze, że coraz więcej organizacji z brytyjskiego sektora publicznego poszukuje możliwości wyważenia aktualnie ponoszonych kosztów związanych z obsługą rozwiązań informatycznych z przyszłościowymi potrzebami inwestycyjnymi w czasach potencjalnego ograniczania wydatków publicznych”.

Rimini Street oferuje brytyjskiemu sektorowi publicznemu inteligentną ścieżkę w kierunku transformacji

Rimini Street współpracuje już z szeregiem organów administracji lokalnej i centralnej w Zjednoczonym Królestwie, takich jak RadaHrabstwaKent, RadaHrabstwaNottinghamshire oraz RadaGminyWalthamForest, pomagając im wydłużyć okres eksploatacji posiadanych aplikacji SAP i Oracle w celu maksymalizacji zwrotu z dotychczasowych inwestycji, zyskania istotnych oszczędności i zapewnienia możliwości korzystania z bardziej responsywnego, solidnego modelu usług w zakresie obsługiwanych systemów Oracle i SAP.

Do portfolio usług Rimini Street należą usługi w zakresie aplikacji i baz danych wykraczające poza wsparcie świadczone w dziedzinie oprogramowania, w tym:

  • Rimini Street Managed Services w celu zarządzania aplikacjami Oracle, SAP i Salesforce.
  • Rimini Street Database Management Services w zakresie komercyjnych baz danych (Oracle, SAP, Microsoft i IBM) oraz baz danych o otwartym kodzie źródłowym (Postgres, MySQL, MongoDB, MariaDB).
  • Rimini Protect™ zapewnia usługi i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa oprogramowania, pomagając w opracowywaniu, wdrażaniu i obsłudze zarówno holistycznego, jak i wielowarstwowego modelu zabezpieczeń.
  • Rimini Street Interoperability and Integration Services zapewniają wsparcie ERP oraz usługi doradcze, pomagając klientom w upraszczaniu złożonych procesów i rozwiązywaniu problemów związanych z integracją i interoperacyjnością.
  • Rimini Street Professional Services oferują szereg krótko- lub długoterminowych usług i funkcji konsultacyjnych opartych na projektach, w tym w zakresie ocen, najlepszych praktyk, opracowywania planów działania, konfiguracji, planowania zasobów w zakresie oprogramowania, a także usługi programistyczne.

Poznaj pełne portfolio ultraresponsywnych usług Rimini Street na stronie riministreet.com/solutions.

Informacje o Crown Commercial Service

Crown Commercial Service (CCS) to agencja wykonawcza brytyjskiej kancelarii rządu, wspomagająca sektor publiczny w osiąganiu maksymalnej wartości handlowej podczas udzielania zamówień na wspólne towary i usługi. Więcej informacji o CCS można znaleźć na stronie: www.crowncommercial.gov.uk, lub śledząc nas w serwisach Twitter: @gov_procurement i LinkedIn: www.linkedin.com/company/2827044.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka Russel 2000®, jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultraresponsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na znaczne oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 4 900 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, z środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i niemalże z każdej branży wybrało Rimini Street jako zaufanego dostawcę produktów i usług z zakresu oprogramowania dla firm. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com oraz na profilach Rimini Street w serwisach Twitter, Facebook i LinkedIn. (IR-RMNI)

Wypowiedzi prognozujące

Niektóre stwierdzenia w niniejszym komunikacie nie odnoszą się do faktów, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbour” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak „może”, „powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje”, „uważa”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „będzie nadal”, „przyszły”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie można ich uznać za fakty. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczącym działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. ilość i harmonogram odkupów, jeśli będą realizowane, w ramach naszego programu odkupu akcji oraz naszą zdolność do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy za pomocą takiego programu; wpływ naszych bieżących zobowiązań w zakresie obsługi zadłużenia w związku z naszym kredytem oraz zobowiązań finansowych i operacyjnych na naszą działalność oraz powiązane z tym ryzyko stopy procentowej, w tym niepewność związana z odejściem od LIBOR i przejściem na inne wskaźniki referencyjne stopy procentowej; czas trwania skutków gospodarczych, operacyjnych i finansowych pandemii COVID-19 dla naszej działalności oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię; zmiany otoczenia biznesowego, w którym Rimini Street prowadzi działalność, w tym wpływ wszelkich tendencji wywołujących recesję w gospodarce, z uwzględnieniem inflacji, rosnących stóp procentowych i wahań kursów walut, jak również zmiany w ogólnych warunkach finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której działa spółka Rimini Street oraz branże jej klientów; ewolucję warunków zarządzania oprogramowaniem biznesowym i wsparcia dla naszych klientów oraz nasze perspektywy i zdolność pozyskiwania i utrzymywania klientów oraz dalszego wykorzystania ich bazy; katastrofy, które mogą zaburzyć naszą działalność lub działalność naszych obecnych i potencjalnych klientów, w tym akty terroryzmu i działania geopolityczne dotyczące przestrzeni międzynarodowej; niekorzystne rozstrzygnięcia i koszty obrony związane z toczącymi się i przyszłymi postępowaniami sądowymi; konieczność i zdolność do zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach oraz zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalającą na zwiększenie finansowania inicjatyw rozwojowych; wystarczającą ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalającą na spełnienie wymogu zachowania płynności, w tym w ramach naszego instrumentu kredytowania; naszą zdolność do utrzymania skutecznego systemu kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową i naszą zdolność do rozwiązywania wszelkich zidentyfikowanych istotnych problemów w zakresie naszej kontroli wewnętrznej; zmiany w przepisach, w tym zmiany w przepisach podatkowych lub niekorzystne skutki naszych interpretacji podatkowych, lub niezdolność do ustanowienia przez nas odpowiednich rezerw na zdarzenia podatkowe; konkurencyjną działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu rentownością wzrostu; przyjęcie przez klientów naszych produktów i usług, w tym oferty usług zarządzania aplikacjami (AMS) oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utratę jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; naszą zdolność do pozyskiwania i zatrzymywania wykwalifikowanych pracowników i kluczowego personelu; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street; wpływ trendów sezonowych na wyniki z działalności, w tym cykl przedłużania umów o usługi wsparcia dostawcy oprogramowania i usługi zarządzane; naszą zdolność do zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do naszych systemów informatycznych i innym zagrożeniom dla cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji poufnych naszych pracowników i klientów oraz zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych; a także ryzyka omówione w częściach: „Czynniki ryzyka” i „Ostrzeżenie dotyczące wypowiedzi prognozujących” kwartalnego sprawozdania Rimini Street złożonego w dniu 2 listopada 2022 r. na formularzu 10-Q oraz okresowo aktualizowane przez Rimini Street w przyszłych sprawozdaniach rocznych składanych na formularzu 10-K, sprawozdaniach kwartalnych składanych na formularzu 10-Q, sprawozdaniach bieżących składanych na formularzu 8-K oraz innych dokumentach składanych przez Rimini Street do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszego komunikatu. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i rozwój sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. Chociaż Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności w tym względzie z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszego komunikatu prasowego.

© 2022 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym spółka Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221201005335/pl/

Źródło: Rimini Street, Inc.

KONTAKT:

Janet Ravin

Rimini Street, Inc.

tel. +1 702 285-3532

e-mail: pr@riministreet.com

Źródło informacji: Business Wire

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Author: Blogiant

Dodaj komentarz